ഇത് നവസുമശര

ഇത്.. നവസുമശരവലയിത ലഹരി
രതിസുഖ നദിയിലൊരനുപമ.. ശലഭം..
അലസമൊരുങ്ങി വരൂ....
ഉന്മാദം എന്നുള്ളിൽ.. തരൂ..
മധുവിധു നുകരുക നീ

ഇത്.. നവസുമശരവലയിത ലഹരി..
രതിസുഖ നദിയിലൊരനുപമ ശലഭം.
അലസമൊരുങ്ങി വരൂ
ഉന്മാദം എന്നുള്ളിൽ തരൂ
മധുവിധു നുകരുക നീ....

Chunkzz Official Audio Jukebox ( Non Stop ) | Omar Lulu | Balu Varghese | Honey Rose