ശുഭപന്തുവരാളി

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

1 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
3 Mar 2009 - 11:24 tester

പിന്മൊഴികൾ

Song     Nanda kisoraa hare maadhavaa     

 Raga     Subhapantuvarali

 Movie     Ekalavyan

 Music      Raajamani

 Singer     Chitra

-------------------------------------------------

song     Krishna thulasikkathirukal      

 Raga     Subhapantuvarali

 Movie     Ulkkadal

 

Singer     K. J. Yesudas

Thanks & Regards
JP