കതിരവൻ

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

Entries

Post datesort ascending
Lyric കൈ തൊഴാം ദൈവമേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:45
Lyric മാനത്തു കാറു കണ്ടു വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:44
Lyric കണ്ണിൽ പെട്ടത് വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:43
Lyric നീലവിരിയിട്ട നീരാളമെത്തയിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:42
Lyric ആരാണുള്ളിലിരിക്കണത് വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:41
Lyric കള്ളനൊരുത്തൻ വന്നല്ലോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:40
Lyric മായാമോഹം മാറാതെ നീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:38
Lyric ചപലം ചപലം വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:35
Lyric വന്നല്ലോ വസന്തകാലം വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:33
Lyric പോകല്ലേ പോകല്ലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:33
Artists എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:31
Lyric ആനന്ദക്കണിയേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:30
Lyric മിണ്ടാത്തതെന്താണു തത്തേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:29
Lyric പനിനീർമലരിനൊരിതൾ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:28
Lyric പറന്നുപോയോ ഇണക്കുയിലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:26
Lyric അപ്പനിപ്പം വരും വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:25
Lyric വേദനകൾ കരളിൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:24
Lyric കന്യാമറിയമേ തായേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:23
Lyric പ്രേമരാജ്യമാർന്നു വാഴു വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:22
Lyric ഘോരാന്ധകാരമായ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:21
Lyric തോരാതശ്രുധാരാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:18
Lyric ആനന്ദമിയലൂ ബാലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:17
Lyric അകാലേ ആരും കൈവിടും വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:16
Lyric പാതകളിൽ വാണിടുമീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:15
Lyric പാപമാണിതു ബാലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:13
Lyric പശിയാലുയിർ വാടി വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:12
Lyric വനഗായികേ വാനിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:11
Lyric തോർന്നിടുമോ കണ്ണീർ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:10
Artists ടി എ ലക്ഷ്മി വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:08
Lyric വരുമോയെൻ പ്രിയ മാനസൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:07
Lyric ഒരു വിചാരം വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:06
Artists മോഹന കുമാരി വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:05
Lyric നീ മാത്രമിന്നു ചാരേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:04
Lyric ഓ പൊന്നുഷസ്സ് വന്നു ചേർന്നിതാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:03
Lyric ആശ തകരുകയോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:02
Lyric അതിദൂരെയിരുന്നകതാര് വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:01
Lyric കലിതകലാമയ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:58
Lyric മായാമയനുടെ ലീല വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:57
Lyric എന്തേ നീ കനിയായ്‌വാൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:45
Lyric കലാദേവതേ സരസ്വതി വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:44
Lyric പാഹി മുകുന്ദാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:32
Lyric കണ്ണനെ കണ്ടേൻ സഖീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:31
Lyric കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ വേദനയെല്ലാമെനിക്ക് തരൂ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:06
Lyric കുങ്കുമച്ചാറുമണിഞ്ഞു വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:05
Lyric പാവനമാമിടമാമീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:04
Lyric നാളത്തെ ലോകത്തിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:02
Lyric ചോരയില്ലല്ലോ കണ്ണിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:01
Lyric പണത്തിൻ നീതിയിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:00
Lyric എന്നിനി ഞാൻ നേടും വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:59
Lyric പട്ടടക്കാളി വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:58

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
മധുരഗായകാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:50
കൊച്ചമ്മയാകിലും വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:49
തയ്യനം തയ്യനം വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:48
മാറുവതില്ലേ ലോകമേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:48
ആത്മശാന്തി വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:47
വിഷാദമെന്തിനു തോഴീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:45
ഓരോരോ ചെഞ്ചോര തൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:44
അല്ലലാമല്ലലിന്റെ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:42
വിണ്ണിൻ നിലാവേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:41
അൻപു തൻ പൊന്നമ്പലത്തിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:41
അടി തൊഴുന്നേനംബികേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:39
വരുന്നു ഞാൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:38
അവൻ വരുന്നൂ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:37
പ്രസാദകിരണ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:35
നീളേ നീളേ വനത്തിൽ നടപ്പു ഞാൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:34
കൈലാസത്തിരുമലയിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:33
നാമേ മുതലാളി നമുക്കിനി വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:31
പണി ചെയ്യാതെ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:29
മധുമാസചന്ദ്രിക വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:28
താതന്റെ സന്നിധി വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:27
വരുമോ വരുമോ ഇനി വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:25
വനിതകളണിമാലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:24
മാരാ മനം കൊള്ള ചെയ്ത വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:23
ഘോരകർമ്മമിതരുതേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:22
അമ്പിളിയമ്മാവാ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:21
ദൈവമേ കരുണാസാഗരമേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:19
കനിവോലും കമനീയ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:14
ഹ ഹ ഹാ ഇന്നു നല്ല ലാക്കാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:12
ആകാശത്തിരിക്കും ബാവായേ നിൻ നാമം വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:10
ആലോലാമല വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:09
മനോഹരമീ മഹാരാജ്യം വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:05
സ്നേഹം തൂകും മാതേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:05
മഹേശാ മായമോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:00
രാമറാവു വെള്ളി, 03/07/2009 - 18:58
കണ്ടാ നല്ലൊരു സുന്ദരി വെള്ളി, 03/07/2009 - 18:56
ആനത്തലയോളം വെണ്ണ തരാമെടാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 18:55
പാഹി തായേ പാർവതീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 18:52
ഓടി വാ വാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 18:50
വൃശ്ചികമാസം പിറന്നാലോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 18:46
ഷണ്മുഖസോദരാ അയ്യപ്പാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:16
ഉദയസൂര്യ രശ്മി പോലെ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:15
നീലമലകളേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:14
ദീപമാലകൾ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:12
ശബരിമലയിൽ പോകേണം വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:10
കല്ലോ കനിവാകും വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:08
പമ്പാനദിയിലെ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:07
മഞ്ഞണിഞ്ഞ മാമലയിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:05
പർവതമുകളിൽ വാണരുളുന്ന വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:04
ഹരിഹരസുതനേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:03
കാട്ടിലുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ വെള്ളി, 03/07/2009 - 16:01

Pages