ഫരീദ് ഖാൻ

Fareed Khan

നിർമ്മാതാവ്. വൈറ്റ് സാൻഡ്സ് മീഡിയ ഹൌസിന്റെ ബാനറിൽ മമാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത “സിനിമാ കമ്പനി”യുടേ നിർമ്മാണം നിർവ്വഹിച്ചു

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

2 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
10 Jan 2015 - 10:41 Neeli added profile photo
30 Jul 2012 - 09:07 nanz