ഇല്ലിക്കാടും ചെല്ലക്കാറ്റും

ഇല്ലിക്കാടും ചെല്ലക്കാറ്റും
തമ്മിൽ ചേരും നിമിഷം
താരും തളിരും ചൂടും ഹൃദയം
മഞ്ഞും മഴയും മലരായ് മാറും

(ഇല്ലിക്കാടും)

താനേ പാടും മാനസം
താളം ചേർക്കും സാഗരം
ഈ വെയിലും കുളിരാൽ നിറയും
കണ്ണിൽ കരളിൽ പ്രണയം വിരിയും
കളിയും ചിരിയും നിറമായ് അലിയും

(ഇല്ലിക്കാടും)

മോഹം നൽകും ദൂതുമായ്
മേഘം ദൂരേ പോയ്‌വരും
തേനൊലിയായ് കിളികൾ മൊഴിയും
അരുവിക്കുളിരിൽ ഇളമീൻ ഇളകും
അരുമച്ചിറകിൽ കുരുവികൾ പാറും

(ഇല്ലിക്കാടും)

Illikkadum Chellakkatum - Aduthaduthu(1984)2.flv