പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി

പ്രിയമുള്ളവളേ.....
പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി
പിന്നെയും നവ സ്വപ്നോപഹാരം ഒരുക്കീ
ഒരുക്കീ ഞാൻ
നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രം
പ്രിയമുള്ളവളേ....

ശാരദ പുഷ്പ വനത്തിൽ വിരിഞ്ഞൊരു
ശതാവരി മലർ പോലെ(ശാരദ)
വിശുദ്ധയായ്‌ വിടർന്നു നീയെന്റെ
വികാര രജാങ്കണതിൽ(വിശുദ്ധയായ്‌ )
വികാര രജാങ്കണത്തിൽ
(പ്രിയമുള്ളവളേ)

പാലൊളി ചന്ദ്രനും പാതിര കാറ്റും
പതുങ്ങി നിൽപൂ ചാരെ(പാലൊളി )
ഹൃദയവും ഹൃദയവും തമ്മിൽ
പറയും കഥകൾ കേൾക്കാൻ
പറയും കഥകൾ കേൾക്കാൻ
(പ്രിയമുള്ളവളേ)

priyamullavale ninakku vendi