ഒരു മാലയിൽ പല പൂവുകൾ

ഒരു മാലയിൽ പല പൂവുകൾ
പൂവിന്നു പൂ തുണയായിടും
ഹൃദയസുമങ്ങളെ അണി ചേർത്തൊരുക്കും
ഈ ബന്ധനം കുടുംബം
കുടുംബം കുടുംബം
ഓ...ഈ ബന്ധനം കുടുംബം
കുടുംബം കുടുംബം
(ഒരു മാലയിൽ...)

ഒരു ചുണ്ടിലെ ചിരിദീപിക
കണി കാണുവാൻ പല കണ്ണുകൾ
ഇരു കണ്ണുകൾ കലങ്ങീടുകിൽ
പല സാന്ത്വന തൂവാലകൾ
ഒരുമയിതേ താളം എന്നെന്നുമായാൽ
ഒരു ഗാനമേ ഈ ജീവിതം
ഓ ഈ സ്നേഹമേ ശാശ്വതം
(ഒരു മാലയിൽ...)

സ്വപ്നങ്ങൾതൻ കൊടിയേറ്റമായ്
ഇനിയെന്നുമേ മധുരോത്സവം
ദുഃഖങ്ങളെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക
സ്വപ്നങ്ങൾതൻ ദേവാലയം
നിൻ പടയണി കണ്ടാൽ വിറ കൊള്ളുകില്ല
നിൻ പടയണി കണ്ടാൽ വിറ കൊള്ളുകില്ല
അതിശക്തമേ ഈ മന്ദിരം
ഓ ഈ സ്നേഹമേ ശാശ്വതം
(ഒരു മാലയിൽ...)

Oru Maalayil || Nizhal Moodiya Nirangal || Malayalam Movie Song