ഈ സ്വപ്‌നങ്ങൾ

ഈ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ മേലെ 
മോഹം തീർക്കവേ 
ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ മേലെ 
താരം ചാർത്തവേ 
ഇഷ്ടങ്ങൾ.. ബന്ധങ്ങൾ.. ജീവിതം.. സിനിമ.. 
   
ഈ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ മേലെ 
മോഹം തീർക്കവേ 
ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ മേലെ 
താരം ചാർത്തവേ 
ഇഷ്ടങ്ങൾ.. ബന്ധങ്ങൾ.. ജീവിതം.. സിനിമ.. 
ഇഷ്ടങ്ങൾ.. ബന്ധങ്ങൾ.. ജീവിതം.. സിനിമ.. 

ഈ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ മേലെ 
മോഹം തീർക്കവേ 

മോഹങ്ങൾ മഷിയിലെഴുതും വരകളായ് 
ശോകങ്ങൾ വിരലിലലിയും വീണയായ് 
തിരശ്ശീലയിൽ പല ചിത്രങ്ങൾ 
ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പടരും 
മറശ്ശീലയിൽ പല വേഷങ്ങൾ 
പല ജന്മങ്ങളായ് പുണരും

Kallai FM | Ee Swapnangal Song Video | Sreenivasan | Sachin Balu | Official