താരം തൂകും

ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല..താങ്കൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?

Tharam Thookum - Santhanagopalam