നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു

ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല..താങ്കൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?

Ninne Njan Snehikkunnu - Orkkathirunnappol