മാനത്തെ തമ്പുരാട്ടി

ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല..താങ്കൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?

Manathe Thamburatty - Orkkathirunnappol