പൊന്നാരം വിളയുന്ന

ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല..താങ്കൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?

Ponnaaram Vilayunna Full Song | Malayalam Film "Orkkathirunnappol" | Biju Menon, Gayathri