പൂ പൂച്ച പൂച്ചട്ടി

Year: 
1964
Poo poocha poochatti
0
No votes yet

പൂ പൂച്ച പൂച്ചട്ടി
ചട്ടി പട്ടി വട്ടി
പറ പന നരി
പന്തു കളിയ്ക്കാൻ വാ കുട്ടി
പള്ളിക്കൂടം പൂട്ടി

പിള്ളേരെല്ലാം വിളികൂട്ടി
തുള്ളിനടക്കാൻ മുട്ടി
മണ്ണു കുഴച്ചു വീടു വച്ചു
വീട്ടിനകത്തു കഞ്ഞിവച്ചു
കുട്ടികളെല്ലാം കഞ്ഞികുടിച്ചു
വട്ടമിരുന്നു കൈയ്യടിച്ചു

കണ്ണിൻമണികൾ കണ്ണുമടച്ചു
കാണാതൊരുവൻ ഓടിയൊളിച്ചു
കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ വാശിപിടിച്ചു
മണ്ടകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയടിച്ചു