നേ പ്രസ്ദാക്സ്

നീ കത്താ ന്യാ സ്നാഹേ കസ്താ റ്റ്സ്യാ സ്ന്യോ ഹെസ്താ പ്യു നോ
മിദ്ച് നീ യാ നവോ ദ്യേന്യാ സ്മീം സ്തീം പസ്ന്യാനാ
നേ പ്രഡ്സ്കാഷ്യ..... മാാ........
കാപ്പുക്ത ഷ്രീ യേ റാ ക്രിച്ചി വാറ്റ്സ്യാ സ്ഥാകിവാക്സ്യവാ
തോഗാഴേനപക്ഷാഹെത്ത്സ്താ റ്റ്സ്യാ
മാങ്കാ പാക്രി വാ ആഅ

നേ പ്രഡ്സ്കാഷ്യഏ ..... മാാ.....
നേ പ്രഡ്സ്കാഷ്യഏമാ........

മ്മ്മ്മ്.. വ്യേ....സ്നിയോസ്താറ്റ്സ്യാസ്ത്യസ്നിയോസ്താറ്റ്സ്യാ..ന്യേ
ഷിഫ്യോ കുച് വോ ഇസ്നായേ...തുപ്രവ്നാ....പ്രവ്...നാാ...
ഇസ്നായേ...തോന്ന്യ പ്രവ്..നാാ
നേ പ്രഡ്സ്കാഷ്യഏ..... മാാ.....
നേ പ്രഡ്സ്കാഷ്യഏമാ........
നേ പ്രഡ്സ്കാഷ്യഏമാ........
നേ പ്രഡ്സ്കാഷ്യഏമാ........

( റഷ്യൻ ഗാനം )

Maalgudi Days || Audio Songs Juke Box Ft Anoop Menon ,Bhama | Official