ചാരുലതേ ചന്ദ്രിക

ചാരുലതേ... ചന്ദ്രിക കൈയ്യിൽ

കളഭംനൽകിയ ചൈത്രലതേ...

എന്റെ മുല്ലപ്പന്തലിൽ നീ പടരൂ...

ഇന്നെല്ലാമെല്ലാം എനിക്കു തരൂ...

ഈറൻ ചുരുൾമുടി തുമ്പുകൾകെട്ടി

ഇലഞ്ഞിപ്പൂ ചൂടി..

വ്രീളാവതിയായ് അകലെ നിൽക്കും നീ

വേളിപെണ്ണല്ലേ..

പ്രതിശ്രുതവരനെ പെണ്ണുങ്ങൾപണ്ടും

പൂജിച്ചിട്ടില്ലേ..

കാറ്റത്തുലയും മാർമുണ്ടൊതുക്കി

കടക്കണ്ണാൽ നോക്കി...

ആലസ്യത്തിൽ മുഴുകിനിൽക്കും നീ

അന്തർജ്ജനമല്ലേ..

പ്രതിശ്രുതവധുവെ ദൈവങ്ങൾപോലും

പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലേ...

.