അറബിക്കടലൊരു മണവാളൻ

അറബികടലൊരു മണവാളൻ ഹോ ഹോ
കരയോ നല്ലൊർ മണവാട്ടി ഹൊ ഹോ
പണ്ടേ പണ്ടേ പായിലിരുന്നു പകിടയുരുട്ടിക്കളിയല്ലോ ഹോ ഹോ ഹോ
ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ

രാക്കുയിൽ കൂട്ടുകാരീ രാവിന്റെ പാട്ടുകാരീ
മനസ്സിന്റെ തംബുരുമീട്ടീ അനുരാഗഗാനം പാടാമോ
ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ
വൈശാഖപാൽനിലാവിൽ വനമുല്ലപൂവിടുമ്പോൾ
മംഗല്യതാലി ചാർത്തീ രാഗാർദ്രഗാനം പാടാം ഞാൻ

ഗായകാ നീയെന്നുള്ളിൽ മധുവൂറും നൊമ്പരം
അഴലിന്റെ കൽപ്പടവിൽ നീ വാടാത്തപൂമരം
അഴകാർന്ന ചന്ദ്രബിംബമേ വരമഞ്ഞളാടുമോ
കസവിന്റെ നൂലുപാകിയ മണിമഞ്ചം നീർത്തുമോ
ഇളമഞ്ഞിൻ കുളിരലയിൽ ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ

കരളിന്റെ കൽവിളക്കിൽ നിറദീപമാണു നീ
കനവിന്റെ വൃന്ദാവനിയിൽ മധുശലഭമാണു നീ
ഉടലാകേ പൂത്തുനിൽപ്പൂ നിൻ നിറവാർന്ന യൗവ്വനം
അരയന്നതോണിയേറി വാ പുളകങ്ങൾ പങ്കിടാം
ഉണരൂ എന്നിലലിയൂ നീ ഒഹ്‌ ഹോ ഹോ ഹോ

Raakuyil koottukaari - Sulthan