ദുർവ്വാസാവിവൻ

ദുർവ്വാസാവിവൻ ദുർവ്വാസാവിവൻ
ശൈവകോപാംശ സംഭൂതൻ
സർവ്വലോകങ്ങളും സാദരം കീർത്തിക്കും
അത്ഭുത യോഗഫലസിദ്ധിയാർന്നുള്ളവൻ
ക്ഷിപ്രകോപത്തിനാൽ അഖിലജഗത്തെയും

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]