ഇനിയുമീറനണിയുമോ

ഇനിയുമീറനണിയുമോ  നിന്നാർദ്രമാം മിഴിരണ്ടിലും
ജീവരാഗാമാകുമോ ഈ മൌനമാം നിൻ തേങ്ങലും
കനവിന്റെ വാതിലിനന്ന് ഇരുളിൽ വിണുമൂടിയോർമ്മകൾ
എൻ മൌനമേ പ്രിയ മൌനമേ

(ഇനിയുമീറനണിയുമോ.. )

നീയുറങ്ങും രാവിലെ നറുവെണ്ണിലാവായ് തീർന്നു ഞാൻ
എന്റെ പ്രാണനേകിയും നിൻ കാവലാളായ് നിന്നു ഞാൻ
ഉഷസ്സിന്റെ ശയ്യയിൽ എൻതലോടലേറ്റുണർന്നുവോ
ഉഷസ്സിന്റെ ശയ്യയിൽ എൻതലോടലേറ്റുണർന്നുവോ
മനസ്സിൽ നീ വന്നുദിച്ചു കിനാവിൻ പൊൻതൂവലായ്

(ഇനിയുമീറനണിയുമോ.. )

ശോകമാനമാകുമോ ഈനോവുപേറുമീമനം
താളമേകുമേകുകില്ലയോഈ ജീവിതവഴിത്താരയിൽ
കണ്ണുനീരിൻ തുള്ളികൾ നിൻ കവിൾത്തടങ്ങൾ പുൽകിയോ
കണ്ണുനീരിൻ തുള്ളികൾ നിൻ കവിൾത്തടങ്ങൾ പുൽകിയോ
നിനക്കായെന്നന്തരംഗം കൊതിക്കും ഈ വേളയിൽ

(ഇനിയുമീറനണിയുമോ.. )

LvpV-4yHPb8