ഉഡുരാജമുഖി മൃഗരാജകടി

നിരുപമ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സമ്മോഹിനി
രക്കു തക തക തകിട ധിം
നിഖില നിത്യാനന്ദ മന്ദാകിനി
 
ഉഡുരാജമുഖി മൃഗരാജകടി
ഗജരാജ വിരാജിത മന്ദഗതി
ഘനസാരസുഗന്ധി വിലാസിനി നീ
കനകാംഗി വികാരസമുദ്രസുതേ
(ഉഡുരാജമുഖി.....)
 
രക്കു തക തക തകിട ധിം
നയനങ്ങളിലഞ്ജന കാന്തകണം
അധരത്തിലനംഗ മരന്ദരസം
പ്രണയോജ്വലകാവ്യകലാവതി നീ
സുരലോകവിഹാരിണി ചാരുലതേ
(ഉഡുരാജമുഖി....)
 
രക്കു തക തക തകിട ധിം
ഗണരഞ്ജിത കാഞ്ചന കാന്തിമയം
സ്തനകുംഭതരംഗിത സഞ്ചലനം
മണിമേഖലപൂണ്ട നിതംബതടം
നവപത്മദലാഭ പുണര്‍ന്നപദം
 
നിരുപമ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സമ്മോഹിനി
നിഖില നിത്യാനന്ദ മന്ദാകിനി
(ഉഡുരാജമുഖി.....)
 
നയനങ്ങളിലഞ്ജന കാന്തകണം
അധരത്തിലനംഗ മരന്ദരസം
പ്രണയോജ്വലകാവ്യകലാവതി നീ
സുരലോകവിഹാരിണി ചാരുലതേ
(ഉഡുരാജമുഖി...)
 
രക്കു തക തക തകിട ധിം
നയനങ്ങളിലഞ്ജന കാന്തകണം
അധരത്തിലനംഗ മരന്ദരസം
പ്രണയോജ്വലകാവ്യകലാവതി നീ
സുരലോകവിഹാരിണി ചാരുലതേ
(ഉഡുരാജമുഖി....)
 
രക്കു തക തക തകിട ധിം
നയനങ്ങളിലഞ്ജന കാന്തകണം
അധരത്തിലനംഗ മരന്ദരസം
പ്രണയോജ്വലകാവ്യകലാവതി നീ
സുരലോകവിഹാരിണി ചാരുലതേ
(ഉഡുരാജമുഖി.....)
 
രക്കു തക തക തകിട ധിം
നയനങ്ങളിലഞ്ജന കാന്തകണം
അധരത്തിലനംഗ മരന്ദരസം
പ്രണയോജ്വലകാവ്യകലാവതി നീ
സുരലോകവിഹാരിണി ചാരുലതേ
(ഉഡുരാജമുഖി....)
 
രക്കു തക തക തകിട ധിം
നിരുപമ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സമ്മോഹിനി
നിഖില നിത്യാനന്ദ മന്ദാകിനി