മഴയെല്ലാം പോയല്ലോ

മഴയെല്ലാം പോയല്ലൊ മരമെല്ലാം പൂത്തല്ലോ
മാവിന്മേൽ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടിയല്ലോ

മലയാളമങ്കമാർ മയിലാഞ്ചിയിട്ടല്ലൊ
മധുമാസഗാനങ്ങൾ പാടിയല്ലൊ
പഞ്ചമം പാടുന്ന പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ നിൻ
പഞ്ചാരപ്പാട്ടൊന്നു പാടിയാട്ടെ

നെഞ്ചം കുളിർക്കുന്ന കൊഞ്ചലു കേൾക്കട്റ്റെ
പഞ്ചവർണ്ണപ്പെണ്ണെ പാടിയാട്ടെ

--മഴയെല്ലാം....
കൂട്ടുവിട്ടു പോവതെന്തേ- കൂട്ടുകാരേ പാട്ടുകാരേ
പൊയ്കവക്കിൽ പോയിരിക്കാം പൊന്നിലഞ്ഞിപ്പൂവിറുക്കാം
പൊന്നിലഞ്ഞിപ്പൂമാല വേണോ
മുല്ല പൂത്തുവരുമ്പോൾ-മുല്ല പൂത്തു നിറഞ്ഞുവരുമ്പോൽ
പൊന്നിലഞ്ഞിമാലവേണ്ട -ഞങ്ങളാരും പോരുന്നില്ല