ശോകമെന്തിനായ്

ശോകമെന്തിനായ് സഹജാ --ഇതു
ലോകനീതിയാണറിക--
കരയാതെ പോക സോദരാ
മാറുമീ കാലം നാളെ

കൂരിരുളാകെ മാറിടുമേ
പൊൻപുലർകാലമാകുമെ--

വിഷാദമൊരുനാൾ സുഖങ്ങളൊരു നാൾ
സകലം തിരിയും ശകടമ്പോലെ

സഹജാ--
അറിയൂ നീ തോഴാ ജീവിതം
അഴലും സുഖവും ചേർന്നതാം
അഴലാർന്നു നീ തളരായ്കിലോ
മോദമാളും നാളേ-തോഴാ
കൂരിരുളാകേ മാറിടുമേ
പൊൻപുലർകാലമാകുമേ
മാറുമീ കാലം നാളെ