പ്രാണ

Praana

എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം സുരേഷ് രാജ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം "പ്രാണ"