ജോസഫ്

Joseph

ജോജു ജോർജ്ജിനെ നായകനാക്കി എം.പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം " ജോസഫ്‌ "