ഇവിടെ ഈ നഗരത്തിൽ

Ivide ee nagarathil

മയിൽ മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ ശ്രീമതി ആനന്ദി രാമചന്ദ്രനും, ഒപ്പം അസീസ് അബ്ദുള്ളയും, നൂർ മുഹമ്മദും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന 'ഇവിടെ ഈ നഗരത്തിൽ'