പുഴ

Puzha
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 January, 2018

കലാസംവിധായകനും പരസ്യ കലാകാരനുമായ കൊച്ചിൻ സിതാര തിരക്കഥെയ്‌ഴുതി  ചിത്രമാണ് 'പുഴ'.

Puzha