അകത്തോ പുറത്തോ

Akatho Puratho
Tagline: 
ആന്തോളജി

ആന്തോളജി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ചലച്ചിത്രം. പാവ', 'വൃദ്ധന്‍', 'അവള്‍', 'മത്സ്യം' എന്നീ ചെറു ചിത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് "അകത്തോ പുറത്തോ".

IN or OUT | Official Trailer | Sudevan | Akatho puratho |