മീറ്റർഗേജ് 1904

Meterage 1904

വിമാനം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രദീപ് എം നായരും പൃഥ്വീരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം മീറ്റർഗേജ് 1904