ഓള്

Ole
കഥാസന്ദർഭം: 

മലബാർ മേഖലയിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു