പശു

Pashu
2017

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ കഥപറയുന്ന. ഛായാഗ്രാഹകൻ എം.ഡി സുകുമാരൻ നിർമ്മിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പശു