ആകാശമിഠായി

Akashamittayi
2017

പ്രശസ്ത തമിഴ് നടനും സംവിധായകനും ആയ സമുദ്രക്കനിയും മലയാളത്തിന്റെ സംവിധായകൻ എം.പദ്മകുമാറും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയുന്ന ജയറാം നായകനാകുന്ന ആകാശമിഠായി.