ഓർമ്മകൾ

Ormmakal malayalam album
2015
കഥാസന്ദർഭം: 

ormmakal cover

ഈണത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ ആൽബം ഓർമ്മകൾ

orammakal cover