മിലി

Mili
2015
കഥാസന്ദർഭം: 

മിലി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടീച്ചറാണ്. ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു അന്തർമുഖിയും. മറ്റുള്ളവരുമായി കൂട്ടുകൂടാതെ പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഉൾവലിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതം. എന്നാൽ മിലി നവീൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായി നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ്. സ്വഭാവത്തിൽ എന്ന പോലെ തൊഴിൽ മേഖലയിലും രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മിലീയും നവീനും കൂടുതൽ ഇടപഴകുമ്പോൾ മിലിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 January, 2015

 

 

DZhMhcckmwc