ഈ തിരക്കിനിടയിൽ

Ee Thirakkinidayil
കഥാസന്ദർഭം: 

എങ്ങിനേയും പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ മറന്നു പോകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ മൂലം ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്ന അനന്ത പത്മനാഭവൻ (വിനു മോഹൻ) എന്ന യുവാവിന്റേയും അയാളെ സ്നേഹിച്ച സാവിത്രി (മുക്ത) യുടേയും ജീവിത കഥ.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 February, 2012

OOPBZ7q39LQ