ഭാര്യാ വിജയം

Bharya vijayam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 October, 1977