പൊന്മുടി

Ponmudi
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 July, 1982

 ponmudi poster