വൈറ്റ് സാൻഡ്സ് മീഡിയ ഹൌസ്

Title in English: 
whitesands media house

വൈറ്റ് സാൻഡ്സ് മീഡിയ ഹൌസിന്റെ ബാനറിൽ മമാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമാ കമ്പനി എന്ന സിനിമയുടേ നിർമ്മാണം നിർവ്വഹിച്ചു.

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

1 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
30 Jul 2012 - 08:54 nanz