കലാസംഘം റിലീസ്

Title in English: 
Kalasangam Release

മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സിനിമാ വിതരണ കമ്പനി. ജയപ്രിയന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ വിതരണം കലാസംഘമായിരുന്നു

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

2 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
4 May 2014 - 15:39 Dileep Viswanath
28 Oct 2011 - 08:49 Nandakumar