ജിനൂപ്

Name in English: 
Jinoop
Alias: 

ജിനൂപ്. ആദ്യചിത്രം ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ലിവിംഗ് ടുഗദർ. തുടർന്ന് മരുഭൂമിയിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ എന്ന ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്