മാസ്റ്റർ റേസിൽ

Name in English: 
Master Razil
Alias: 
മരുഭൂമിയിലെ മഴത്തുള്ളികൾ 2018