അഞ്ജലി നായർ

Name in English: 
Anjali Nair
Alias: 
മരുഭൂമിയിലെ മഴത്തുള്ളികൾ 2018

മരുഭൂമിയിലെ മഴത്തുള്ളികൾ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ സഹോദരി പുത്രി

Anjali Nair