ഊരാളി മാർട്ടിൻ

Name in English: 
Oorali Martin
Alias: 
മാർട്ടിൻ ചാലിശ്ശേരി