സപ്തരംഗ് സിനിമ റിലീസ്

Name in English: 
Saptharang Cinema Release
Artist's field: 
Alias: