ഡോ പദ്മഭൂഷൺ ലാൽഗുഡി ഗോപാല ഐയ്യർ ജയരാമൻ

Name in English: 
Dr Padmabhooshan Lalgudy Gopala Iyar Jayaraman