സിമർജീത് സിംഗ് നാഗ്ര

Name in English: 
Simarjeeth Singh Nagra
Alias: 

സിമർജീത് സിംഗ് നാഗ്ര. പഞ്ചാബി നടൻ

Simarjeeth Singh Nagra