സാലിമോൻ കുമ്പളങ്ങി

Name in English: 
Salimon Kumbalangi
Alias: