സുരേഷ് ബോധി

Name in English: 
Suresh Bodhi
Artist's field: 
Alias: 
സുരേഷ് ബോധി പാവുമ്പ