തലശ്ശേരി കെ റഫീഖ്

Name in English: 
Thalassery K Rafeeq

കേരളമാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയുടെ നേതാവായായ തലശേരി റഫീഖ് എന്ന ഗായകൻ . ഡെൽഹി ദൂരദർശനിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാടിയ ഏക മാപ്പിളപാട്ട് ഗായകനാണ് തലശേരി റഫീഖ്.