പിഎംഎ ജബ്ബാർ

Name in English: 
PMA Jabbar
Artist's field: 

സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രവാസിയായ പി എം എ ജബ്ബാർ. 17 വയസ്സുമുതൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി

PMA Jabbar