സജിത്ത് ശങ്കർ

Name in English: 
Sajith Sankar
Alias: 

6 വിരലുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ സജിത്ത് ശങ്കർ