പ്രതാപൻ

Name in English: 
Prathapan
Prathapan-m3db
Alias: 
തൃശ്ശിവപേരൂർ ക്ലിപ്തം ഫെയിം

നാടകരംഗത്തു നിന്നും സിനിമയിലേയ്ക്കു വന്നു